diumenge, d’abril 25, 2010

Corbant la realitat

En l'era de la biotecnologia, de la genètica, però també del màrqueting i de l'estètica, una qüestió que preocupa és conèixer i controlar els mecanismes que defineixen i informen de les diferents fases del cicle de vida, tant dels humans com dels productes en general. Interessa bàsicament per la voluntat de domini, de control i d'autopreservació en un món on la vellesa es llegeix com a obsolescència. Per això, volem gestionar (controlar, dissimular) els indicadors de l'edat i del grau d'actualitat del que som, defensem o venem.

MOLTES ORGANITZACIONS, CONSCIENTS D'AIXÒ, empren molts recursos per controlar el flux d'informació que generen, vigilar els altres i el que els altres saben d'aquestes mateixes organitzacions. L'objectiu és controlar la imatge, el rumb i la velocitat del propi projecte.

EL FACTOR QUE MOLTES VEGADES S'ESCAPA és que informació i realitat estan a la vegada dissociades i intercomunicades. D'una banda, la realitat percebuda és diferent de l'efectivament real i, d'una altra, la informació canvia la realitat. La gestió estratègica de la informació i de la comunicació pot modificar el cicle de vida dels nostres projectes i productes, en tant que la percepció que se'n té és un element constituïu.

LA VOLTA DE CLAU DEPÈN DE SABER: quan i qui ha de fer i dir què, on i com, per obtenir els efectes desitjats. Això és, en quin moment hem de gestionar quin tema i comunicar quina informació en quin fòrum i de quina manera perquè jugui a favor nostre.

EN LA MAJORIA D'OCASIONS, INTERESSA que no es parli o no es conegui allò que ens fa obsolets o allò que ens perjudica, quan encara no disposem de la solució. Tanmateix, a vegades també passa que tenim plans o solucions però ens interessa allargar una situació o un posicionament. Si estem en una posició de força i de domini, la gestió i el flux d'informació pot ser controlable, tenint en compte que la competència o l'oposició tractarà de fer evidents les nostres febleses.

SI EXPORTEM ELS CONCEPTES RELATIUS a la gestió estratègica de la informació i de la comunicació de l'àmbit de les empreses en general a l'àmbit de la política, observem que hi ha una correlació interessant en la gestió del tempo polític.

SI A LES EMPRESES ELS INTERESSA PRESENTAR A TEMPS un determinat missatge, atenent al seu target market, projectant una determinada imatge en els mitjans a través de la publicitat per obtenir-ne un retorn econòmic, és evident que en política aquesta pràctica no ha de ser diferent per obtenir un rendiment electoral. Per a qualsevol organització, un missatge a temps marca una posició que és sempre una distància en relació amb els altres (...)
.
(Per llegir l'article complet -corredactat junt amb e professor Víctor Cavaller- publicat aquest diumenge a l'Avui, cliqueu aquí)